ఆ ఉద్యోగానికి తగిన అభ్యర్ధి ఎవరు?

రిటైర్‌మెంట్ (retirement)ద్వారా ఖాళీ ఐన ఉద్యోగాన్ని నింపడానికి యాజమాన్యాలు కొన్ని పద్దతులని అవలంబించుతాయి.

ఒకటి. సంస్థలోనే ఉన్న ఉద్యోగస్తులలోనే అర్హతలున్నవారిని ఎంచుకోవడం.  వారికి ప్రస్తుతం ఖాళీ ఐన పదవి మీద

Retirement
ఆ ఉద్యోగం పొందడం ఎలా?

అవగాహన, తగిన విద్యార్హతలు, అనుభవం, శక్తి, యుక్తులు, ఇవి కాకుండా మరికొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉండాలి.  అవేమిటంటే, ఆ సంస్థ యాజమాన్యానికి ‘తాళం’ వేయగలగడం.  మనం సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఇంటర్యూ జరుగుతున్నప్పుడు, మేనేజర్‌కి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది.  ‘ఐ యామ్ సారీ, ఈ ఉద్యోగం ఫిల్ ఐపోయింది” అన్న డైలాగు. అందులో “ఒరేయ్ శుంఠ, నీకూ యాజమాన్యానికి లంకె లేదు కాబట్టి వారికేవరికో ఉంది కాబట్టి యీ ఉద్యోగం వారు కొట్టేశారు” అన్న అర్ధం మనకి కనబడుతుంది, వినబడుతుంది.

అలా “తాళం” వేసిన వాడు కొద్ది రోజులే ఆ ఉద్యోగంలో మనగలుగుతాడు.  ఆ సంస్థ కూడా అంతే!  ప్రతిసారి అలాగే జరగాలని కూడా లేదు.

నా అనుభవంలోకి వచ్చిన ఒక సంఘటన:  సేల్స్ ఎక్జిక్యూటివ్ (Sales Executive)గా అతను ఆ సంస్థ లోనే దాదాపు ఏడెమినిది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాడు.  హఠాత్తుగా, ఒక రోజు ఉదయం యాజమాన్యం బంధువుని సేల్స్ మెనేజర్ (Sales Manager) గా నీయమించుకుంది ఆ సంస్థ.  వచ్చిన పెద్ద మనిషికి సేల్స్ అనుభవం పుష్కలంగా ఉంది , కాని అది వేరే రంగంలో.

వ్యాపారాన్ని పెంచుకునే దిశగ ఆలోచిస్తున్నయాజమాన్యం దృష్టిలో ఆ రోజున ఉన్న పరిస్థితులలో విశ్వాసపాత్రుడు, నాయకత్వ లక్షణాలు, సంస్థ నిర్ణయించుకున్న సరికొత్త లక్ష్యాలకు న్యాయం చేయగలిగిన వాడు కావాలి. కొత్త సేల్స్ మేనేజర్‌ మీద , పదోన్నతి ఆశించి భంగపడ్డ సేల్స్ ఎక్జిక్యూటివ్ ప్రచ్చన్న యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు.  మేనేజర్ చాలా ప్రయత్నించాడు ఆ ఎక్జిక్యూటివి నిలుపుకుని తనతో కలుపుకుని సంస్థ లక్షాలను చేరుకుందామని.  కాని ఎక్జిక్యూటివ్ దానిని గ్రహించలేదు.  చివరకు ఆ ఎక్జిక్యుటివ్ సంస్థ నించి తప్పుకోవలసి వచ్చింది. అతనిది ‘రాజీనామా’ అయ్యింది.

పై ఉదాహరణలో “తాళం” వేయడానికి అర్ధం అది కాదు. యాజమాన్యం లక్షాలను అధిగమించడం, లేదా కనీసం చేరుకోవడం.  కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడిన ఉద్యోగవకాశాన్ని ఆ సంస్థ ఎలా నింపుకున్నది అన్నది చూసారుగా?  కొన్ని కారణాలు కూడా తెలిసినవి కదా?

కాబట్టి ఉద్యోగాలు ఉన్నవి కాని నాకున్న అర్హతలు ఏమిటి అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలి.

మీ అభిప్రాయలని దయచేసి ‘కామెంట్’ (comment)ద్వారా తెలియజేయండి.  తెలుగులో కూడా అక్కడ వ్రాయవచ్చు.

// 0 &&
result.transliterations[0].transliteratedWords.length > 0) {
var res = result.transliterations[0].transliteratedWords[0];
if(callback){
return callback(ele, res);
}
ele.innerHTML = res;
}
}
});
},
getLang: function(code){
for (l in google.language.Languages) {
if(google.language.Languages[l] == code){
return l;
}
}
},
getLanguageForCode: function(code){
var lang = Transliterate.getLang(code);
if(lang){
lang = Transliterate.getCamelizedStr(lang);
}
return lang;
},

getCamelizedStr: function(str){
str = str.toLowerCase();
str = str.substring(0, 1).toUpperCase()+str.substring(1, str.length);
return str;
},

languageChangeHandler: function(defaultev) {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (!selectedLang.match(“Turn”)) {
Transliterate.transliterationControl.setLanguagePair(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH, selectedLang);
Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+selOpt.title + ‘. Click on the checkbox to turn on/off the language setting.’;
if(!defaultev){
Transliterate.setCookie(‘Transliterate_LANG’, selectedLang);
}
Transliterate.currentLanguage = selectedLang;
}
},

afterChange: function() {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (selectedLang.match(“Turn”)) {
for (var i = 0; i < dropdown.options.length; i++) {
if (dropdown.options[i].value == Transliterate.currentLanguage) {
dropdown.selectedIndex = i;
var lang = dropdown.options[i].text;
}
}

if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").checked = false;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#8A8384";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "normal";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " ON";
} else {
document.getElementById("checkboxId").checked = true;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#000000";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "bold";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " OFF";
}
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie('Transliterate_ENABLED', Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled());

} else {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
} else {
if (!this.is_local) {
var currLang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " OFF";
} else {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " ON";
}
}
}
}
},

toggleLanguage: function(event) {
var dropdown = document.getElementById('languageDropDown');
if (event.target.innerHTML == dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text) {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
}
}
},

_controlDiv: undefined,
createComponents: function(){
// HRef
var controlHTML = "

“+

“+
“+
““+
“”+
“+

“+

“+

“;
var dDiv = document.createElement(‘div’);
dDiv.innerHTML = controlHTML;
Transliterate._controlDiv = dDiv.firstChild;
//document.importNode(Transliterate._controlDiv, true);
document.body.appendChild(Transliterate._controlDiv);
Transliterate._controlDiv.dimension = {‘width’: Transliterate._controlDiv.offsetWidth, ‘height’: Transliterate._controlDiv.offsetHeight};

if (this.is_local) {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’;
} else {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’;
}
},
parentWin: undefined,
performAction: function(){
google.load(‘language’, “1”);
google.load(“elements”, “1”, {
packages: [“transliteration”],
});
google.setOnLoadCallback(Transliterate.init);
},
setCookie: function(cookieName, cookieValue, nDays) {
var today = new Date();
var expire = new Date();
if (nDays==null || nDays==0) nDays=30;
expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
document.cookie = cookieName+”=”+escape(cookieValue)
+ “;expires=”+expire.toGMTString();
},

getCookie: function(name) {
var theCookies = document.cookie.split(/[; ]+/);
for (var i = 0 ; i < theCookies.length; i++) {
var aName = theCookies[i].substring(0,theCookies[i].indexOf('='));
if (aName == name) {
var c = theCookies[i];
var index = c.lastIndexOf('=');
c = c.substring(index+1, c.length);
return c;
}
}
},

eventAdded: false,
onLoad: function(loadCallback){
if(Transliterate.loaded){
return loadCallback();
}
document.write = function(scr){
var d = document.createElement('div');
d.innerHTML = scr;
document.body.appendChild(d.firstChild);
};
var callBack = function(){
Transliterate.addStyles();
Transliterate.createComponents();
Transliterate.performAction();
loadCallback();
};
Transliterate.addScript('http://www.google.com/jsapi', callBack);
Transliterate.loaded = true;
},
addEvents: function(){
if(Transliterate.eventAdded){
return;
}
Transliterate.eventAdded = true;
document.addEventListener('mousedown', Transliterate.handleEvent, true);
document.addEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, true);
/*document.addEventListener('blur', function(ev){
var tar = ev.target;
tar.removeEventListener('click', Transliterate.handleEvent, false);
tar.removeEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, false);
}, false);*/
},
autoIdCntr: 1,
isEditableElement: function(el){
var tag = el.tagName;
if(!tag || el.disabled == true || el.readOnly == true){
return false;
}
if(tag.toLowerCase() == 'textarea'){
return true;
}
if(Transliterate.supportTextBoxes && tag.toLowerCase() == 'input' && el.type.toLowerCase() == 'text'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'div' && el.contentEditable.toLowerCase() == 'true'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'iframe'){
var iframedoc = el.contentWindow.document;
if(iframedoc.designMode.toLowerCase() == "on" || iframedoc.body.contentEditable.toLowerCase() == "true") {
return true;
}
}
},
handleEvent: function(event){
try{
// HRef
if (this.is_local) {
var el = document.getElementById('myTextarea');
} else {
var el = event.target;
}
if(Transliterate.isEditableElement(el)){
var lazyLoader = function(){
Transliterate.lazyLoadObjects(el);
};
var initer = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader);
};
Transliterate.onLoad(initer);
return;
}
if(!Transliterate.isCntrlsDiv(el)){
Transliterate.showControl(el, true);
}
}catch(e){
}
},
waitCounter: 0,
checkAndWaitTillInit: function(callback){
try{
Transliterate.init();
}catch(e){
if(Transliterate.waitCounter == 15){
return;
}
Transliterate.waitCounter++;
var f = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(callback);
};
setTimeout(f, 200);
return;
}
callback();
},
isInTheList: function(el){
for(var i=0; i

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.