ఉద్యోగాలు లేవు అన్నవాడు ఒక వెధవ

ఉద్యోగాలు లేవు  అన్నవాడేవడండి? ఉద్యోగాలున్నవి. అతితెలివి చూపించకండి.  ఉద్యోగాలున్నవి..కాని అవకాశాలు లేవు. సరే..ఆ మాట అన్నవాడు కూడా వెధవే.  ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవలసినది ఒకటున్నది.  ఉద్యోగాలున్నవి.

ఉద్యోగాలు లేవు

ఉద్యోగస్తులున్నారు.  కాని మీకు తెలియనిదల్లా..అవకాశాలు..ఖాళీలు ఉన్నవని తెలియకపోవటమే. ఒప్పుకుంటారా?

ఉద్యోగవకశాలు లేక కాదు..ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి తెలియక, ఉద్యోగాలు లేవని అనుకోవడమే!

అబ్బో, పోదురు బడాయి, ఒఖ్హ ఉద్యోగం చూపించండి అంటారా?

సరే.

  • రామారావు గారు పదోన్నతి పొందిన సందర్భంలో శుభాకాంక్షలు అనో లేదా దాదాపు అదే అర్ధం వచ్చే ప్రకటన చూసే ఉంటారు కదా?  మరి ఆయన పదోన్నతి పొందితే, ఆయన అప్పటిదాక చేసిన ఉద్యోగం ఖాళీ ఐనట్టే కదా? అంటే ఉద్యోగవకాశం కాదా?
  • పదవి విరమణ ( అసలు అది విరమణ కాదు..రిటయిర్మెంట్ (retirement)) సందర్భంలో మరి ఆ పెద్దమనిషి ఉద్యోగంలోనుంచి విరమించుకుంటున్నాడు కదా?  మరి ఆ ఉద్యోగం ఖాళీ అయ్యింది గా?  మరి దాన్ని పూరించాడానికి మరొక ఉద్యోగార్ధి , ఆ ఉద్యోగానికి తగిన అర్హతలున్నవాడు ముందుకు రావాలి గా? మరోక ఉద్యోగవకాశం
  • ఉద్యోగానికి ఆవిడ రాజీనామ చేసింది.  (వివాహమో, పిల్లలో లేక్ బదిలి (transfer)) అనుకుందాం.  మరి అక్కడ కూడా అమె చేస్తున్న ఉద్యోగం ఖాళీ ఐనట్టే కదా? ఇంకొక ఉద్యోగవకాశం
  • ఏ కారణం చేతయితే ఏం!  వారు మరో ఊరు వెళ్ళి పోవాల్సివచ్చింది.  ఉద్యోగం మానుకున్నారు.  మరొక ఉద్యోగవకాశం ఏర్పడినట్టే కదా?
  • తీవ్రమైన ఆనారోగ్య సమస్య ఐవుండవచ్చు లేదా ఏదైనా దుర్ఘటనలో అంగవైకల్యం ఏర్పడి ఉండవచ్చు. మరి అక్కడ కూడా ఉద్యోగవకాశం ఏర్పడినట్టే కదా?  (వినడానికి కటువుగా ఉండవచ్చు..కాని ఇది నిజం.  మా డ్రైవరుకి ఆక్సిడెంట్‌లో కాలు విరిగింది.  సరే ఆరోగ్య రీత్యా సంస్థ తరఫున గాని, వ్యక్తిగతంగా కాని చేయవలసినవి చేసి సహాయసహకారాలు అన్ని అందించాము.  కానీ సంస్థ పనులు ఆగవు కదా?  అఘమేఘాల మీద కొత్త డ్రైవర్‌ని నీయమించుకున్నాము) ఇక్కడ మళ్ళీ ఉద్యోగవకాశం ఏర్పడినది కదా?
  • ఇది వినడానికి ఇంకా కటువుగా ఉంటుంది.  కాని తప్పదు.  ఇది జీవితం.  అనుకోకుండా..ఆ ఉద్యోగస్తుడి మరణం.  ఏం చెయ్యాలి?  ఆ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చెయ్యాలి గా? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి చనిపొయ్యారు.  ఇందిరాగాంధి హత్య.  రాజీవ్ గాంధీ దుర్మరణం. వై.యస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి అకాల మృత్యువు.  వారి విషయంలో ఏం జరిగింది.  మరొకరిని నీయమించుకున్నామా లేదా?  అదొక అవకాశం కాదా?

కాబట్టి ఉద్యోగాలు ఎక్కడ?  లేవు అని అనొద్దు.  ఉద్యోగాలు ఉన్నవి.  కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలున్నవి.  మనం వెతుక్కోవడం లో ఉంది.

కాదంటారా? ఐతే క్రింద వ్యాఖ్యానం ద్వారా(Comments) మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.

// 0 &&
result.transliterations[0].transliteratedWords.length > 0) {
var res = result.transliterations[0].transliteratedWords[0];
if(callback){
return callback(ele, res);
}
ele.innerHTML = res;
}
}
});
},
getLang: function(code){
for (l in google.language.Languages) {
if(google.language.Languages[l] == code){
return l;
}
}
},
getLanguageForCode: function(code){
var lang = Transliterate.getLang(code);
if(lang){
lang = Transliterate.getCamelizedStr(lang);
}
return lang;
},

getCamelizedStr: function(str){
str = str.toLowerCase();
str = str.substring(0, 1).toUpperCase()+str.substring(1, str.length);
return str;
},

languageChangeHandler: function(defaultev) {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (!selectedLang.match(“Turn”)) {
Transliterate.transliterationControl.setLanguagePair(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH, selectedLang);
Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+selOpt.title + ‘. Click on the checkbox to turn on/off the language setting.’;
if(!defaultev){
Transliterate.setCookie(‘Transliterate_LANG’, selectedLang);
}
Transliterate.currentLanguage = selectedLang;
}
},

afterChange: function() {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (selectedLang.match(“Turn”)) {
for (var i = 0; i < dropdown.options.length; i++) {
if (dropdown.options[i].value == Transliterate.currentLanguage) {
dropdown.selectedIndex = i;
var lang = dropdown.options[i].text;
}
}

if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").checked = false;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#8A8384";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "normal";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " ON";
} else {
document.getElementById("checkboxId").checked = true;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#000000";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "bold";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " OFF";
}
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie('Transliterate_ENABLED', Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled());

} else {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
} else {
if (!this.is_local) {
var currLang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " OFF";
} else {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " ON";
}
}
}
}
},

toggleLanguage: function(event) {
var dropdown = document.getElementById('languageDropDown');
if (event.target.innerHTML == dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text) {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
}
}
},

_controlDiv: undefined,
createComponents: function(){
// HRef
var controlHTML = "

“+

“+
“+
““+
“”+
“+

“+

“+

“;
var dDiv = document.createElement(‘div’);
dDiv.innerHTML = controlHTML;
Transliterate._controlDiv = dDiv.firstChild;
//document.importNode(Transliterate._controlDiv, true);
document.body.appendChild(Transliterate._controlDiv);
Transliterate._controlDiv.dimension = {‘width’: Transliterate._controlDiv.offsetWidth, ‘height’: Transliterate._controlDiv.offsetHeight};

if (this.is_local) {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’;
} else {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’;
}
},
parentWin: undefined,
performAction: function(){
google.load(‘language’, “1”);
google.load(“elements”, “1”, {
packages: [“transliteration”],
});
google.setOnLoadCallback(Transliterate.init);
},
setCookie: function(cookieName, cookieValue, nDays) {
var today = new Date();
var expire = new Date();
if (nDays==null || nDays==0) nDays=30;
expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
document.cookie = cookieName+”=”+escape(cookieValue)
+ “;expires=”+expire.toGMTString();
},

getCookie: function(name) {
var theCookies = document.cookie.split(/[; ]+/);
for (var i = 0 ; i < theCookies.length; i++) {
var aName = theCookies[i].substring(0,theCookies[i].indexOf('='));
if (aName == name) {
var c = theCookies[i];
var index = c.lastIndexOf('=');
c = c.substring(index+1, c.length);
return c;
}
}
},

eventAdded: false,
onLoad: function(loadCallback){
if(Transliterate.loaded){
return loadCallback();
}
document.write = function(scr){
var d = document.createElement('div');
d.innerHTML = scr;
document.body.appendChild(d.firstChild);
};
var callBack = function(){
Transliterate.addStyles();
Transliterate.createComponents();
Transliterate.performAction();
loadCallback();
};
Transliterate.addScript('http://www.google.com/jsapi', callBack);
Transliterate.loaded = true;
},
addEvents: function(){
if(Transliterate.eventAdded){
return;
}
Transliterate.eventAdded = true;
document.addEventListener('mousedown', Transliterate.handleEvent, true);
document.addEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, true);
/*document.addEventListener('blur', function(ev){
var tar = ev.target;
tar.removeEventListener('click', Transliterate.handleEvent, false);
tar.removeEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, false);
}, false);*/
},
autoIdCntr: 1,
isEditableElement: function(el){
var tag = el.tagName;
if(!tag || el.disabled == true || el.readOnly == true){
return false;
}
if(tag.toLowerCase() == 'textarea'){
return true;
}
if(Transliterate.supportTextBoxes && tag.toLowerCase() == 'input' && el.type.toLowerCase() == 'text'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'div' && el.contentEditable.toLowerCase() == 'true'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'iframe'){
var iframedoc = el.contentWindow.document;
if(iframedoc.designMode.toLowerCase() == "on" || iframedoc.body.contentEditable.toLowerCase() == "true") {
return true;
}
}
},
handleEvent: function(event){
try{
// HRef
if (this.is_local) {
var el = document.getElementById('myTextarea');
} else {
var el = event.target;
}
if(Transliterate.isEditableElement(el)){
var lazyLoader = function(){
Transliterate.lazyLoadObjects(el);
};
var initer = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader);
};
Transliterate.onLoad(initer);
return;
}
if(!Transliterate.isCntrlsDiv(el)){
Transliterate.showControl(el, true);
}
}catch(e){
}
},
waitCounter: 0,
checkAndWaitTillInit: function(callback){
try{
Transliterate.init();
}catch(e){
if(Transliterate.waitCounter == 15){
return;
}
Transliterate.waitCounter++;
var f = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(callback);
};
setTimeout(f, 200);
return;
}
callback();
},
isInTheList: function(el){
for(var i=0; i

3 Replies to “ఉద్యోగాలు లేవు అన్నవాడు ఒక వెధవ”

  1. ప్రభుత్వ రంగంలో ఖాళీ అయిన స్థానాలలో పునర్నియామకం జరుగుతున్నట్టు లేదు?

    1. @లియో : ప్రభుత్వ సంస్థలకు యాజమాన్యం:ప్రభుత్వం. అది ఆయా ప్రభుత్వాల నిర్ణయం మీద ఆధారపడి వుంటుంది. పునర్నీయమకాల నిర్ణయాలు కూడా వాటివే!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.