అయ్యో, ఈ పిల్లలు!

గత సంవత్సరం ఒక్క కాన్పూర్ ఐ.ఐ.టి లోనే  ఎనిమిది మంది విద్యార్ధులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారంట!

I think we should all be concerned about all these kids .. http://amplify.com/u/fuih

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.