వీరగంధము

వీరగంధము

వీరగంధము దెచ్హినారము
వీరులెవ్వరొ దెల్పుడీ!
పూసిపోతము మెడను వైతుము
పూలదండలు భక్తితొ!

తెలుగు బావుట కన్నుచెదరగ
కొండవీటను నెగిరినప్పుడు-
తెలుగువారల కత్తిదెబ్బలు
గండికోటను కాచినప్పుడు-

తెలుగువారల వేడి నెత్తురు
తుంగభద్రను గలిసినప్పుడు
దూరమందునున్న సహ్యజ
కత్తినెత్తురు కడిగినప్పుడు-

ఇట్టి సందియమెన్నడేనియు
బుట్టలెదు రవంతయున్;
ఇట్టిప్రశ్నలడుగువారలు
లేకపోయిరి సుంతయున్!

నడుము గట్టిన తెలుగుబాలుడు
వెనుక తిరుగడెన్నడున్!
బాస ఇచ్హిన తెలుగుబాలుడు
పారిపోవడెన్నడున్!

ఇదిగో! యున్నది వీరగంధము
మై నలందుము, మై నలందుము;
శాంతిపర్వము జదువవచ్హును
శాంతిసమరం బైనపిమ్మట!

తెలుగునాటిని వీరమాతను
జేసిమాత్రము తిరిగిరమ్మిక,
పలు తుపాకులు, పలు ఫిరంగులు
దారికడ్డము రాకతప్పవు!

తెలుగుబిడ్డా! మరిచిపోకురా!
తెలుగుదేశము పురిటిగడ్డరా!
కొక్కరకొ పాటపాడరా!
తెలుగువారల మేలుకొల్పర!

“కవిరాజు” త్రిపురనేని రామస్వామి

Veeragandhamu by “Kaviraju” Ramaswamy Tripuraneni

* అచ్చుతప్పులు, అక్షర దోషాలు నావి. తెలియజేస్తె తప్పులు దిద్దుకుంటాను.

కుప్పుస్వామి శతకము

కుప్పుస్వామి శతకము

గొంటరుల దుంటరుల గుమిగూర్చి సృష్టి
జేసి చీటికి మాటికి డాసి వారు
తన్నుకోని చచ్హుచుండగ దనియుచుండు
గొప్పవానికి జేజేలు కుప్పుసామి.


ఏడొ, పద్నాలుగో, మూడొ యెన్నో, జగము
లెల్ల సృష్టించిటువంటి యీశుడొకరో
యిర్వురో ,యెందరో వారికెల్ల నేటి
కోళ్ళ నర్పింతు భక్తితో గుప్పుసామి.

చిన్నపిల్లకును దల్లి చెప్పునటుల
దెలుగు మాటల పొంకంబు దీర్చిదిద్ది
తెలిసి తెలియక యర్ధంబు తెలియునటుల
జెప్పబూనితి గరదలు కుప్పుసామి.

మున్ను పెద్దలు చెప్పినవెన్నో కలవు
ఎన్నకుండిన నీతులు కొన్ని కలవు
పేరుగా గ్రుచ్హి మెడలోన వేతువాని
గుతిలపడకుండ దాల్చుము కుప్పుసామి.
కమ్మ నెత్తావి దెసలెల్ల జిమ్మునట్టి
గంధఫలి చెంతజేరదు గండు తేటి
తేనె లెదన్న సంగతి దెలిసికొనుచు
దప్పకీ నీతి స్మరియింపు కుప్పుసామి.

పూలుతెగబూసినప్పుడు మూగుచుండు
దేనెటీగలు పైబడి తేనె కొరకు
స్నేహితులు కొందరీరీతి జేరుచుందు
రప్పుడప్పుడు కనిపెట్టు కుప్పుసామి.

పండ్లచెట్టుక్రిందకు నెట్టి బాటసారి
యూరకే రాడు ఫలమును గోరివచ్చు
వాని నొకకంట గనిబెట్ట వలసియుండు
గోలకాకుండ సుంతైనా కుప్పుసామి.

ఒకనియెడ గృతఘ్నత జూపి యున్నవాని
నమ్మియుండుట తగదు లేశమ్ము కూడ
దనకు లాభంబు కల్గుచో దత్ క్షణంబ
ముప్పు తప్పక చేకూర్చు గుప్పుసామి.

ఒక్కమానవుండు డొక్కచీల్చినగాని
నారికేళఫలము నీరు నీదు
గొంటుకాని నిట్లు గోరాడకుండిన
నొప్పుకలుగనీడు కుప్పుసామి.

పిలువకుండ వచ్చి పెద్దమాటలు చెప్పు
వాని నెప్పుడు నమ్మవలదు, వలదు
మేలుకలుగబోదు మెరమెచ్చుల కతండు
తప్పుచెప్పుచుండు గుప్పుసామి.

నీతిలేనివాని నిరసించు జగమెల్ల
నీతిశాలికెప్పుడు నెగడు లేదు
నీతిశాలి నెపుడు నీతియే కాపాడు
గుజనుబారినుండి గుప్పుసామి.

నాలిమ్రుచ్చునెపుడు నమ్మరాదాతండు
కొంపదీయగలడు;కుదులకుండ
గొండచిలువ యట్టె గుటుకున దిగమ్రింగు
గుతిలపడగ జీవి గుప్పుసామి.

పరుని నీ ముందు దిట్టేడు వాడు

నిన్నునొరుని మొందట దిట్టక యుండబోడు

చనవు రవ్వంత వాని కొసంగరాదు

ముప్పుపుట్టు వానిని నమ్మ గుప్పుసామి.

* అచ్చుతప్పులు, అక్షర దోషాలు నావి. తెలియజేస్తె తప్పులు దిద్దుకుంటాను.

What are Life Skills?

ఆంధ్రజ్యోతి దిన పత్రికలో , దిక్సూచి అనుబంధంలో సెప్టెంబరు 19న ప్రచురించబడ్డ వ్యాసం ఇది.  లైఫ్ స్కిల్ అవసరం గురించి నా కెరీర్ కార్నర్  వ్యాస పరంపరలో వెలువడినది.  క్రింది బొమ్మ మీద క్లిక్ చెయ్యండి. చదువుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది.

Telugu film artis Benerjee
చలన చిత్ర నటుడు – బెనర్జి

This is my way of sayingthank you‘ to Benerjee, a good friend of mine who had given me immense support when it was needed the most. This is also to tell the whole world ‘yes, he considers me to be one of his good friends”.

RamaneeyaM – రమణీయం

 


RAMANEEYAM
RAMANEEYAM‘ is an anthology of short stories by ‘anaamakudu’. “Anaamakudu” goes by the name Ramasastri. With this anthology ‘Anaamakudu’ comes from behind the characters and begins to get ‘covered’ in the glow off his Ramam and Sita. It is high time he did that. He is no more an ‘anaamakudu. ‘ 

Sita and her ‘bava’ Ramam begin their journey into life way back in ’1994′ (this anthology begins with a story from that date) though Ramam knew his ‘Sita’ and their life ‘RAMANEEYAM‘ began earlier.

And our ‘Ramam’ walks us along the life ‘RAMANEEYAM‘ to the sunset of their life.

It is our life and ‘Ramam’ takes us ahead into our life even before we begin to actually live that life.

For most of us would have had the experience of ‘Sita’ and ‘Ramam’.
The characters are not they, they are us – you and I and it is our life.

That is life ‘ramaneeyam’ – a way of living.

Oh! How I long for that ‘jada’ and the cheera, and the muggu!

I envy ‘anaamakudi’ Ramam and his ‘Sita’ and their life ‘ramaneeyam’.

Don’t miss it go and find and share their life.
But what right do we have to share their life?

Let us make our own life a bit more ‘ramaneeyam’ and live life to the hilt.
Yes.
Let’s make our own life ‘ ramaneeyam’.
Thank you Ramam and thank you Sita!

You can get to have a look into our lives ‘ramaneeyam’ at any book store that stocks Telugu books or may be you could place an order in the nearest book store to you.
*************************************************************************************
Now for those mundane things:
This book is published by
Vahini Book Trust, 1-9-286/3, Vidyanagar,Hyderabad 500044
.

You can also get it from any of those branches of
Visalandhra Publishing House,

Navodaya Book House, opp: Aryasamaj Mandir, Badi Chowdi, Hyderabad,
Navayuga Book House, Sultan Bazaar, Hyderabad,
Navodaya Publishers, Governorpet, Vijayawada

You can now download the ebook here from Kinige.com
This is the best part:
have ‘anaamakudi’s grey matter for breakfast, lunch, dinner, supper, munching, brunching and what not..mail ‘anaamakudu’ at
ramasastri AT hotmail dot com

Here is ‘Kaviraju’ himself!

This is the original 16 anna’s Telugu poet, Social Reformer’s signature in his own mother tongue and by his hand available at the Vetapalem library’s (Vetapalem Saraswathanikethan)visitor’s book dated the Twnenty nineth, February, One nine two four!

Now what do you have to say..?