తెలుగు అక్షరాలు కనపడటం లేదా?

e-పదం ( ePadam) బ్లాగులో తెలుగు అక్షరాలు మీకు కనపడటం లేదా?
Unable to see Telugu letters ?
Click here.
మీ కంప్యూటర్లో తెలుగు అక్షరాలు కనపడటానికి ఏమి చెయ్యాలో ఇక్కడ చూడండి.

ఒక వేళ మీ కంప్యూటర్లో Windows 98 ఉన్నట్టయితే
ఏమి చెయ్యాలో ఇక్కడ చూడండి.
చక్కగా తెలుగులో రాసుకొవచ్చు, చదువుకోవచ్చు కూడా.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.