డిట్రాయిట్ తెలుగు లిటరరి క్లబ్ – చిత్రాలు

మొన్న డిట్రాయిట్లో జరిగిన తెలుగు లిటరరి క్లబ్ వారు ఘనంగా, కుటుంబరావు, శ్రీ శ్రీ, గోపిచంద్ గార్ల శత జయంతి సభని జరుపుకున్నారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.