కవిరాజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ
ఏప్రిల్ 17 న కవిరాజు త్రిపురనేని విగ్రహ అవిష్కరణ

 

* ఈనాడు దిన పత్రికలో వార్త

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.