అక్షరాలకి ఐదు లక్షలు

నడుస్తున్న పోటీలు - గడువు తేదీలు
 నది సినిమా కథల పోటీ – 31 జనవరి 2014
 స్వాతి సరసమైన కథల పోటీ – 1 ఫిబ్రవరి 2014
 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, నవల-నాటక రచన పోటీ – 28 ఫిబ్రవరి 2014
 అమెరికా తెలుగు సంఘం రచనల పోటీ (కథ, కవిత, వ్యాసం మొ..) - 30 మార్చి 2014
 ఆటా నవ్య నవలల పోటీ – 12 ఏప్రియల్ 2014
 కినిగె (http://kinige.com/) అక్షర లక్షల నవలా పోటీ – 6 జూన్ 2014
 తెలుగు రచయితలకి స్వర్ణయుగమే! పోటీలూ, పురస్కారాలు, బహుమతుల జల్లుల్లో తడిసి ముద్దైపోతున్నారు. ఒకానొక అంచనా ఒక "ల"కారం అటూ, ఇటుగా దాదాపు ఐదు లక్షలు బహుశ ఈ ఒక్క సంవత్సరమేలోనే వారు గెలుచుకొనబోతున్నారు!
 నిన్న ఎవరో అంటున్నారు..ఒక నవలకి ఐదు లక్షల బహుమతి ఇద్దామా అని!
 ఏమో నవలకి ఐదు లక్షలే ఖర్మ, పది లక్షలు కూడా ఇవ్వోచ్చు!

తాజా కలం: అప్పుడెప్పుడో వ్రాద్దామని మొదలుపెట్టి వదిలేసిన చిత్తు ప్రతి ఇది.   
ఇప్పుడు ఇలా మీ ముందు!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.