ఏప్రిల్ 17న కవిరాజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ

 

కవిరాజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ

ఏప్రిల్ 17 న కవిరాజు త్రిపురనేని విగ్రహ అవిష్కరణ

 

* ఈనాడు దిన పత్రికలో వార్త

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.