తెలుగులో PALINDROME

A palindrome is a word or phrase that is spelled the same way forwards or backwards.
ఇది పాలిండ్రొం కి ఇంగ్లిష్‌లొ నిర్వచనం.
ఉదాహరణకి, రెండు పదాలు; AMMA, MALAYALAM.
ఒక పాలిండ్రొం phrase: ‘Madam, I’m Adam’.

తెలుగులో పాలిండ్రొం ని ఏమని పిలుస్తారు?

“కిటికి”,

“వికటకవి” కాకుండా ఇంకేవన్నా పదాలు చెప్పండి…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.