వీటికి అనగ్రాంలు…

SUNITA WILLIAMS = ?

TAJ MAHAL = ?

NARKETPALLI = ?

* ఒక పదంలొ” కనీసం నాలుగు అక్షరాలు ఉంటే బాగుంటుంది.
:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.