అర్జెంట్. వెంటనే కావాలి, ఈ అనగ్రాం

అర్జెంట్. వెంటనే కావాలి, ఈ అనగ్రాం

T E L A N G A N A = ?


* వీవెన్ గారికి,
లలితగారికి,
మీ
అనగ్రాంస్ కి, థాంక్స్!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.