పదిహేను సంవత్సరాలు వెళ్ళి పోయినవి..

Atluri Chouda Rani

అట్లూరి చౌదరాణి

అట్లూరి పిచ్చేశ్వర రావు గారి సతీమణి

త్రిపురనేని రామస్వామి కుమార్తె

25 జులై 1935 6 మే 1996

What do you think of this post?
  • Awesome (0)
  • Interesting (0)
  • Useful (0)
  • Boring (0)
  • Sucks (0)

2 thoughts on “పదిహేను సంవత్సరాలు వెళ్ళి పోయినవి..

  1. Pingback: ఒక ఉగాది రోజున… | వేదిక

  2. Pingback: బాటసారి – వెండితెర నవల – అట్లూరి పిచ్హేశ్వరరావు | వేదిక

Leave a Reply